PRESIDENTS / SECRETARIES OF THE SALES TAX BAR ASSOCIATION (REGD.)
       
YEAR PRESIDENT SECRETARY
       
1957 1958 SH. S.P. SAINI SH. C.L. GOEL
1958 1959 SH. H.L. MALIK SH. C.L. GOEL
1959 1960 SH. D.L. SHARMA SH. O.P. GUPTA
1960 1961 SH. M.L. SASAN SH. P.N. GUPTA
1961 1962 SH. C.L. GOEL SH. BALRAM SANGAL
1962 1963 SH. SRI GOPAL BANSAL SH. WAZIR SINGH
1963 1964 SH. P.N. GUPTA SH. INDERJEET AHUJA
1964 1965 SH. SRI GOPAL BANSAL SH. O.P. DUA
1965 1966 SH. INDERJEET AHUJA SH. SHYAM KUMAR GUPTA
1966 1967 SH. RANGI RAM MEHTA SH. L.C. JAIN
1967 1968 SH. K.K. BAGAI SH. J.C. ASHOK
1968 1969 SH. G.S. BAWA SH. KAMAL NANDA
1969 1970 SH. A.C. CHAWLA SH. G.C. KANJHALIA
1970 1971 SH. BALRAM SANGAL SH. P.P. BEHL
1971 1972 SH. SRI GOPAL BANSAL SH. V.B. SRIVASTAVA
1972 1973 SH. R.C. CHAWLA SH. H.S. TANEJA
1973 1974 SH. MOHINDER PRATAP SH. D.R. ARORA
1974 1975 SH. M.K. AURORA SH. G.K. SHUKLA
1975 1976 SH. KAMAL NANDA SH. H.C. ANEJA
1976 1977 SH. A.C. CHAWLA SH. O.P. AGGARWAL
1977 1978 SH. P.N. GUPTA SH. R.S. MITTAL
1978 1979 SH. BALRAM SANGAL SH. DINESH SHARMA
1979 1980 SH. WAZIR SINGH SH. S.C. WADHWA
1980 1981 SH. BALRAM SANGAL SH. C.L. ARORA
1981 1982 SH. H.R. BANGA SH. C.M. GUPTA
1982 1983 SH. G.C. KANJHALIA SH. I.M.S PAINTEL
1983 1984 SH. G.K. SHUKLA SH. R.L. WADHWA
1984 1985 SH. SRI GOPAL BANSAL SH. JAGDISH RAI GOEL
1985 1986 SH. MOHINDER PRATAP SH. ASHOK KHANNA
1986 1987 SH. H.R. BANGA SH. S.P. SHIRANGI
1987 1988 SH. SURESH SRIVASTAVA SH. AJAY MOHAN LAL
1988 1989 SH. C.L. ARORA SH. SUDHIR SHARMA
1989 1990 SH. BALRAM SANGAL SH. NARENDER KUMAR JAIN
1990 1991 SH. H.R. BANGA SH. S.K. WADHWA
1991 1992 SH. M.K. AURORA SH. R.N. SHARMA
1992 1993 SH. G.C. KANJHALIA SH. BRIJESH GARG
1993 1994 SH. VIKRAM KAPOOR SH. J.L. GROVER
1994 1995 SH. JANARDHAN GUPTA SH. RAJESH JAIN
1995 1996 SH. R.K. CHANDHOK SH. SHARAT CHAND KHANDELWAL
1996 1997 SH. RANDHIR CHAWLA SH. ANIL VERMA
1997 1998 SH. T.N. AGGARWAL SH. VIVEK SEHGAL
1998 1999 SH. H.C. BHATIA SH. S.K. ANAND
1999 2000 SH. RAJ K. BATRA SH. P.D. GUPTA
2000 2001 SH. T.N. AGGARWAL SH. VIJAY GUPTA
2001 2002 SH. G.C. KANJHALIA SH. S.M. BHARDWAJ
2002 2003 SH. V.B. SRIVASTAVA SH. SUDHIR SANGAL
2003 2004 SH. M.K. AURORA SH. P.K. GANDHI
2004 2005 SH. BALRAM SANGAL SH. SUNIL AGGARWAL
2005 2006 SH. H.C. BHATIA SH. VIRAG TIWARI
2006 2007 SH. H.C. BHATIA SH. VIRAG TIWARI
2007 2008 SH. RAJ K. BATRA SH. SANJAY SHARMA
2008 2009 SH. RAJ K. BATRA SH. UMESH AJMANI
2009 2010 SH. P.K. BANSAL SH. ASHOK SHARMA
2010 2011 SH. SUDHIR SANGAL MS. ANSHU PRIYADARSHINI JAIN
2011  2012  SH. SUDHIR SANGAL SH. SANJAY SHARMA
2012 2013  SH. H.C. BHATIA SH. VIRAG TIWARI
2013 2014  SH. VINEET BHATIA SH. ASHOK SHARMA
2014 2015  SMT. NEERA GUPTA SH. SURESH AGRAWAL
2015 2016  SH. SANJAY SHARMA SH. SURESH AGRAWAL
2016 2017  SH. SUDHIR SANGAL SH. SURESH AGRAWAL
2017 2018  SH. VINEET BHATIA SH. SURESH AGRAWAL
2018 2019  SH. SANJAY SHARMA SH. SURESH AGRAWAL
2019 2020  SH. ASHOK SHARMA MS. NEETIKA KHANNA
20202021 SH. H.L MADANSH. SURESH AGRAWAL
20212022SH. SANJAY SHARMASH. SURESH AGRAWAL
    
 
     
412666 Times Visited